• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

AMAÇ

Bu prosedürün amacı, MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından belgelendirilmiş kişi/kişilerin MD Belgelendirme’nin belge, marka ve logosunun kullanması ilgili genel esasları ve sorumlulukları belirlemektir.

KAPSAM

MD Belgelendirme’nin vermiş olduğu tüm belgeleri, logolarını ve marka ismini kapsar.

TANIMLAR

Kurumsal Logo: MD Belgelendirme’nin sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla oluşturduğu kurum ismi ve görsel öğelerden oluşan sembol.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yeterliliklerinin onaylandığını gösteren, TÜRKAK logosunun altında akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının yer aldığı semboldür.

MYK Akreditasyon Markası: MYK tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yeterliliklerinin onaylandığını gösteren, MYK logosunun altında akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının yer aldığı semboldür.

Müşteri: MD Belgelendirme’ne mesleki yeterlilik için başvuruda bulunan ve ulusal yeterlilik şartlarına göre  personel belgelendirme hizmeti alan kişi veya kişiler.

Belge: Personel belgelendirme kuruluşu tarafından, Ulusal Mesleki Yeterlilikler ve DŞ.001 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı nda yer alan esaslar çerçevesinde, belirli bir kişinin adına düzenlenmiş belgelendirme şartlarını yerini getirdiğini gösterir doküman.

MD Belgelendirme: MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından, Belgelendirme Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve  MD Belgelendirme tarafından belge almış tüm kişiler sorumludur.

UYGULAMALAR

Genel

Belge teslim sırasında MD Belgelendirme ile aday arasında, bu prosedürde tanımlanan şartların yazdığı bir SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

Bu sözleşme şartlarına uymayan durumlar tespit edildiğinde, düzeltici ve önleyici faaliyet gerçekleştirilir.

Bu prosedür ve sözleşme şartlarına uymayan kişiler hakkında yazılı uyarı yapılır. Aksi değişmiyorsa yasal işlem başlatılır. Ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu, bu prosedür ve sözleşme şartlarına uymayan belge sahibi kişi/kişilerdir.

Bu prosedür ve SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi MD Belgelendirme web adresi mdbelgelendirme.com.tr adresinden tüm adaylara açık olacak şekilde yayınlanır.

Belge Kullanımı

Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Belgelendirilmiş kişiler bu belgelerini, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilirler.

Belgelendirilmiş kişi/kişiler, MD Belgelendirme’ye ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde ellerindeki belgeyi kullanılamazlar ve bu belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda kesinlikle bulunulamazlar.

Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür.

Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi ile MD Belgelendirme’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini peşinen kabul eder.

Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi ve geçerlilik süresinin dolması durumlarında belge geçersizdir. Bu durumlarda belge sahibi kişi belgeden kaynaklanan hakları kullanamaz. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde MD Belgelendirme’ye teslim edilmelidir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği 010 Belgelendirme Prosedüründe ve PR.012. Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Belgenin kaybedilmesi, belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma olması veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek tahribata uğraması durumlarında belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte MD Belgelendirme’ye başvurulur. Bu işlem için 031 Sınav Başvuru Ücretleri Formu’ndaki “Genel Şartlar” hükümleri geçerlidir.

Belgelendirilmiş kişi/kişiler, belgelendirme prosedüründe geçen (belge gözetim, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme, belge kapsamının değiştirilmesi, kapsamının daraltılması) tüm belgelendirme prosesleri ile ilgili duyuru ve uyarıları MD Belgelendirme web sitesinden (mdbelgelendirme.com.tr) ve kişisel hesaplarından takip etmek ve söz konusu proseslere ilişkin talep edilen bilgi ve belgeleri belirtilen süreler içinde belgelendirme kuruluşuna teslim etmekle yükümlüdürler.

Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, MD Belgelendirme web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan edilir.

Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama kişisel hesaplardan  erişilebilecek şekilde bildirilir.

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında bilgilendirilir.

Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, 014 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirme Prosedürü’ne göre yapılır.

MD Belgelendirme sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunmakla yükümlüdür.

MD Belgelendirme sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir.

MD Belgelendirme belge sahibinin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir.

MD Belgelendirme belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunlara ilişkin bilgiler 013 Gizlilik ve Güvenlik Prosedüründe detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamındaki yeterliliğini göstermek amacıyla belgeyi çoğaltılabilir; ancak aslı yerine geçmez.

Belgelendirilmiş kişi, ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla belgesini dergi, kitap gibi yayınlarda veya internet ortamında kullanılabilir.

Belgelendirilmiş kişi belgesini, DŞ.005 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Ölçme ve Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uygun şekilde kullanmalıdır.

Marka/Logo Kullanımı

Belgelendirilmiş kişi; belgelendirme kuruluşunun marka/logosunu personel MD Belgelendirme tarafından bu prosedürde belirtilen şartlarına uygun olarak kullanabilir.

MD Belgelendirme marka/logosunun her türlü yanlış kullanımını düzeltici önlemlerle ele alır ve PR.005 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) Prosedürü’nü işletir.

Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluş, personel belgelendirme kuruluşunun marka /logolarını sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.

Marka /logolar MD Belgelendirme’nin web sayfasında görülen şekillerde ve renklerde kullanılır.

Marka/logo boyutları, okunabilirliği ve oranlaması bozulmamak şartıyla değiştirebilir.

Belge süresinin sona ermesi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında marka/logo kullanımı durdurulur.

Marka, logo ve belgelerin mülkiyeti; MD Belgelendirme’ye aittir.

Belge üzerindeki markalar/logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

Marka/logo belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı veya elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında kullanılabilir.

Marka/logoların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir.

Marka/logo basılı veya elektronik ortamda, belgelendirilmiş kişinin çalıştığı kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılır.

Belgelendirilmiş kişi/kişiler veya çalıştıkları kuruluş/kuruluşlar, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedürün hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

Belgelendirilmiş kişi/kişiler veya çalıştıkları kuruluş/kuruluşlar, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Belgelendirilmiş kişi/kişiler TÜRKAK ve MYK’nın marka/logolarını kullanamaz.

MD Belgelendirme’nin belge, marka ve logosunu kullanan belgelendirmiş personel yukarıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Bu dokümanda belirtilen konular dışında Uygunluk İşaretleri İçinDŞ.012 TS EN ISO/IEC 17030: Uygunluk Değerlendirmesi – Üçüncü Taraf Genel Şartlar Standardı şartlarına uyulur.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

DŞ.001 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı

DŞ.012 TS EN ISO/IEC 17030: Uygunluk Değerlendirmesi – Üçüncü Taraf Uygunluk İşaretleri İçin Genel Şartlar Standardı

DŞ.005 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Ölçme ve Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

FR.031 Sınav Başvuru Ücretleri Formu

PR.005 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

PR.010 Belgelendirme Prosedürü

PR.012 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedüründe

PR.013 Gizlilik ve Güvenlik Prosedürü

PR.014 İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirme Prosedürü

SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by