• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı MD Belgelendirme’ye mesleki yeterlilik belgesi için müracaat eden adayların, başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, sınavlarının yapılması, sınavlarının değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi, gözetimi, yeniden belgelendirilmesi ve belgelendirme süreci ile ilgili genel esasları ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM
Bu prosedür; kurumumuz dâhilinde uygulanan tüm personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili planlama, organizasyon, yürütme, belgelendirmeye ait metot ve esasları kapsar.

3. TANIMLAR
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu.
TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu
MD Belgelendirme: MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Personel Belgelendirme: Bir kişinin, ulusal yeterlilikler çerçevesinde yapılacak yazılı /veya uygulama sınavı sonrası şartlara uygunluğunun üçüncü tarafça yazılı güvence verildiği kurallar sistemidir.
Belge: Bir kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, MYK mevzuatı ve ilgili ulusal yeterlilik ve ulusal meslek standardı hükümlerine göre MD Belgelendirme tarafından düzenlenen dokümandır.
Birim Başarı Belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, MD Belgelendirme tarafından düzenlenen belge
Değerlendirme: Bir kişinin belgelendirme programı şartlarını yerine getirme durumunu değerlendirme proses.
Sınav: Değerlendirmenin bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında tanımlandığı şekilde yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözleme dayalı metotlardan bir veya birkaçıyla bir adayın yeterliliğini ölçen mekanizmadır.
Sınav Yeri/Alanı/Merkezi: MD Belgelendirme tarafından sınavların yapılabileceği imkanlara sahip olduğu belirlenen ve bu sınavların yapıldığı sınav merkezi ve/veya merkezleridir.
Başvuru sahibi: Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kimsedir.
Aday: MD Belgelendirme tarafından belirtilen ön şartları yerine getiren ve belgelendirme prosesine kabul edilen başvuru sahibidir.
Sınav Değerlendiricisi/Yapıcısı: Mesleki hüküm gerektiren bir sınavı, yapacak ve notunu belirleyecek yeterliliğe sahip kişidir.
Sınav Gözetmeni: Belgelendirme kuruluşu tarafından yetkilendirilen ve sınavı yöneten veya gözeten ancak adayın yeterliliğini değerlendirmeyen kişidir.
Gözetim: Belgelendirilmiş kişinin performansının, belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla, belgelendirme periyodu boyunca MD Belgelendirme tarafından periyodik olarak incelenmesidir.
Ulusal Meslek Standardı (UMS) : Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.
Ulusal Yeterlilik (UY) : Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal meslek standartlarına dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik.
Personel Belgelendirme Programı: Personel belgelendirmesi sırasında kişilerin belirli meslek veya beceri kategorilerine ilişkin yeterlilik şartları ve diğer şartları değerlendirmesinde temel alınan ulusal, bölgesel, uluslararası veya tanınmış meslek kuruluşlarınca (oda ve birliklerce) ya da yasal otoritelerce hazırlanmış doküman.
Askıya Alma: Belgenin MD Belgelendirme tarafından bir süreliğine kullanımının durdurulması.
İptal: Belgenin MD Belgelendirme tarafından geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.

4. SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün uygulanmasından, MD Belgelendirme’nin Personel Belgelendirme Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi, Karar Vericiler, Değerlendiriciler, Sınav Gözetmenleri ve sekreter sorumludur.

5. UYGULAMALAR
MD Belgelendirme bünyesinde uygulanan tüm sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınlamış olduğu ilgili Ulusal Yeterlilikler, DŞ.001 TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar, DŞ.006 Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi, DŞ.007 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi ve TL.002 Sınav Uygulama Talimatı esaslarına göre uygulanır.

5.1. Başvuru Şartları ve Başvurunun Değerlendirilmesi

5.1.1. MD Belgelendirme, personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, FR.010 Belgelendirme Başvuru Formu ile beraber; sınav belgelendirme şartları, kapsamını, başvuru değerlendirme süreci hakkında genel ve öz bir açıklamayı resmi internet sayfasında yayınlar. Bu bilgiler yanısıra, başvuru sahibinin haklarını, belgelendirilmiş kişinin görevlerini ve ücretleri içeren bilgileri kuruluşun web adresi www.mdbelgelendirme.com.tr yayınlar. Bütün bu bilgiler Personel Belgelendirme Süreci adı altında belgelendirme kuruluşunun web sitesinde yer alır. Sınav ve Belgelendirme Ücretleri FR.031 Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi Formunda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

5.1.2. FR.031 Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi Formu’nun altında “Genel Şartlar ve Açıklamalar” kısmında sınav ve belgelendirme ücretlerine ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu formda teşvik kapsamında yer alan, teşvik kapsamında yer almayan mesleklerde ve teşvikten faydalanılmak istenilmediğinde MYK belge masraf karşılığının ne zaman, ne kadar ve nasıl alınacağına ilişkin yöntemler tanımlanmıştır. Dolayısıyla adayların FR.031 Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi Formunda yer alan tüm bilgileri okudukları ve anladıkları kabul edilmektedir.

5.1.3. MD Belgelendirme başvuru esnasında FR.010 Belgelendirme Başvuru Formunu iki nüsha hazırlayıp adaya imzalattıktan sonra birini başvuran adaya, diğerini de kurumda kalmak üzere saklar. Kurumda kalmak üzere adaydan alınan nüsha adayın dosyasında saklanır. Tek nokta başvurularında işverenler tarafından veya ilgili işletmenin personel müdürü/insan kaynakları birimleri tarafından verilen listeler üzerinden de başvurular alınabilir. Söz konusu listeler üzerinden başvuruların alınması durumunda adayların bilgilerin doğrulanması personel müdürleri tarafından yapılır. Bu durumdaki başvurularda FR.010 Belgelendirme Başvuru Formu adayın belge kararı alınmadan önce adaya imzalatılıp dosyasına eklenilir.

5.1.4. MD Belgelendirme, başvuru sahibi tarafından imzalanmış ve aşağıdaki bilgileri içeren FR.010 Sınav Belgelendirme Başvuru Formu ile başvuruları kabul eder. Bütün adayların eşit başvurusunu sağlamak için FR.010 Belgelendirme Başvuru Formu
www.mdbelgelendirme.com.tr web sayfasında yayınlanmaktadır. Adaylar başvuru formunu web sayfası üzerinden de doldurabilirler ve başvuru yapabilirler. Başvuru sahipleri başvuru formu ekinde aşağıdaki belgeleri sunar:
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge/dekont
• Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,
• SÖ 001. Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

5.1.5. Tek nokta başvurularda adayların sınava alınabilmesi için işverenler tarafından adaylar için teminat veya sınava girecek adaylar için ücretin yatırıldığına dair dekontun MD Belgelendirme’ye vermeleri/ulaşması zorunludur. Tek nokta başvurularda işverenler tarafından MD Belgelendirme’ye verilen personel özlük dosyaları üzerinden başvuru süreci başlatılabilir. Söz konusu başvuruların başlatılabilmesi için ilgili işletmenin yetkili kişisinin onayı alınır. Bu kapsamdaki başvurularda adayın kimlik fotokopisi ve belge kullanım sözleşmesi adayın sınava alınmadan önce veya belge kararının alınmadan önce ilgili firma yetkilisi veya aday tarafından MD Belgelendirme’ye verilmesi/ulaştırılması gerekir.

5.1.6. Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası üzerinden de erişebilirler. Adaylar MD Belgelendirmeye şahsen, posta ile veya web sayfası üzerinden başvuru yapabilir. Web sayfası üzerinden yapılan başvurularda başvuru formu ve diğer evrakların son başvuru tarihinden önce ıslak imzalı nüshalarını MD Belgelendirme’ye iletmeleri zorunludur.

5.1.7. MD Belgelendirme’ne ulaşan ıslak imzalı başvuru formları ve gerekli evraklar alınıp, kaydedildikten kalite yönetim temsilcisi/belgelendirme müdürüne iletilir. Belgelendirme müdürü/Kalite yönetim temsilcisi başvuruyu inceler ve başvurunun kabul edilip edilmemesine karar verir.

5.1.8. MD Belgelendirme’ye ulaşan ıslak imzalı başvuru formları ve gerekli evraklar alınıp, kaydedildikten sonra kalite yönetim temsilcisine/belgelendirme müdürüne iletilir. Kalite yönetim temsilcisi/belgelendirme müdürü başvuruyu inceler ve başvurunun kabul edilip edilmemesine karar verir. Kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü başvuruyla ilgili kararı verirken aşağıdaki durumları dikkate almak zorundadırlar;
• Başvuru evraklar listesinde yer alan dokümanların eksik olup olmadığına,
• Talep edilen belgeyi MD Belgelendirme’nin verip veremeyeceğini,
• Ulusal yeterliliğin ilgili kişinin başvurduğu alanda ön şartları varsa adayın bu ön şartları başvuru formu ile sunup sunmadığı,
• Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunu.
• Tek nokta başvurusunda adayların o işverene ait olduklarına dair kanıtlar (madde 5.1.8)

5.1.9. Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 4 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Başvuru kabul edilen adayların isimleri Lİ.003 Sınava Katılacak Aday Listesi- MYK Aday Bildirim Listesi’ne eklenir. Söz konusu liste kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürünün onayından geçtikten sonra MYK Portal’ına giriş yapılır.

5.1.10. İşverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden iletmesi veya posta ile iletmesi ile başvuru gerçekleştirilebilir. Ancak faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İşverenleri tarafından topluca yapılan başvurular için ayrıca işverene, başvuruda bulunduğu adaylarla ilgili sınav planlaması e-posta yoluyla veya telefon ile iletilir.

5.1.11. Tek nokta başvurusu MYK web sitesinde bulunan DŞ.025 Tek Nokta Başvuru Formu ile gerçekleştirilir. Söz konusu işlemler gerçekleştirilirken adaylardan başvuruda sunulan bilgileri destekleyici kanıtlar istenir. Söz konusu kayıtlar; Adayların SGK kayıtları, İşverenin çalışanı olduğunu kanıtlayıcı dokümanı, Alt işverenlik (yüklenicilik) sözleşmesi (Alt işverenlik söz konusu ise), İşverenlerin veya adayların sendika, vakıf, dernek, oda, birlik, federasyon vb. kuruluşlara üyeliklerine ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin kayıtlar, Başvuru sahibi işveren veya kuruluş temsilcisine ait imza sirküleri. FR.056 Tek Nokta Başvuru Formu

5.1.12. MD Belgelendirme planlamış ve duyurusunu yapmış olduğu sınavlarının ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adayları, SMS, telefon veya e-posta aracılığı ile bilgilendirilir. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir. Ayrıca ilgili durumdan MYK haberdar edilir.

5.1.13. MD Belgelendirme FR.010 Başvuru Formunda “Engelli Durumunu” işaretlemiş adaylar için sınav ve belgelendirme süreçlerini dokümante etmiştir. Buna göre aday, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyuyorsa;
• Sınav değerlendiricisi tarafından sınav esnasında sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak duyurularda hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır.
• Engelli adayların teorik ve performans sınavlarında yardımcı araç ve ekipmanların ( büyüteç, gözlük, işitme cihazı, baston vb.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
• Engelli adayların yazılı sınavlarına refakat edecek ilgili ulusal yeterlilik biriminin terimlerine hâkim olan okuyucu veya işaretleyici bir kişi atanır.
• Görme engelli adaylar, kısmi görme kaybı olanlar veya az gören engelli adaylar için soru kitapçığı ya da cevap kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarla basılmış olarak hazırlanır.
• İhtiyaç duyulması halinde sınav için verilen sürenin 3/1 daha ek süre verilebilir.
• Sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da örneğin diyabetik ekipmanlar, hava pompası, şeker ölçüm cihazı gibi girmelerine izin verilebilir.
5.1.14. Adayın sınav başvurusu kabul edildikten sonra herhangi bir sebeple sınava girmesini engelleyecek geçici bir mazeretin ortaya çıkması durumunda ilgili adayların sınav başvuruları askıya alınır bir sonraki sınav veya sınavlara girme hakkı verilir. Fakat adayın veya adayların söz konusu mazeretlerini somut delilerle MD Belgelendirmeye bildirmek zorundadırlar.

5.1.15. Sınav planlaması yapılan adayların sınav giriş bilgileri, sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.

5.1.16. MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir ve belgelendirme için bir engeli bulunmayan adaylar için sınav planlaması yapılır.

5.2. Sınav Görevlilerinin Belirlenmesi

5.2.1. Sınav Değerlendiricileri önceden belirlenen gün ve tarihte DŞ.001 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı, DŞ.006 Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi DŞ.007 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi, FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu, TL.002 Sınav Uygulama Talimatı, Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterlilikler, ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi ve eğitim verebilecek kişiler tarafından eğitime tabi tutulur. Söz konusu eğitimi alan ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerini taşıyan kişiler sınav yapıcı olarak görev alabilirler. Öte yandan değerlendiricinin sınavda görev alabilmesinin ön şartı MYK seminerine katılım sağlanmasıdır.

5.2.2. Teorik ve pratik sınav alanlarının uygunluğu tespit edildiğinde kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü sınav yapıcı havuzundan kimlerin ilgili sınavda görev alacaklarını belirler.

5.2.3. Lİ.003 Sınava Katılacak Aday Listesi- MYK Aday Bildirim ve adaylara ait kimlik fotokopileri sınavı gerçekleştirecek sınav değerlendiricilerine kalite yönetim temsilcisi veya karar vericiler tarafından sınavdan en geç 3 gün önce TL.012 Sınav Değerlendiricisi Atama Talimatı’na uygun olarak bildirilir. Sınav değerlendiricileri Lİ.003 Sınava Katılacak Aday Listesi’nde bulunan adaylar ile aralarında herhangi bir çıkar çelişkisi olmadığını taahhüt ederek sınavdan en az 2 gün önce FR.032 Personel-Aday Çıkar İlişkisi Kontrol Formunun ıslak imzalı halini kalite yönetim temsilcisine teslim etmek zorundadır. Sınava girecek aday ile arasında herhangi bir çıkar çatışması olan değerlendiricilerin yerine bir başka sınav değerlendirici ataması yapılır. Sınava girecek aday listesi son halini aldıktan sonra ataması yapılan sınav değerlendiricilerinin bilgileri, sınav yeri bilgileri MYK Web Portalına yüklenir.

5.3. Sınav Yerlerinin Kontrolü ve Dokümanlarının Teslimi

5.3.1. Kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü tarafından karar verilen sınav tarihlerine göre karar vericiler, kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü tarafından oluşturulan sınav takvimi web sayfasında ilan edilir. Başvuru sahiplerinin belirli bir sınav tarihi için başvurmuş olması ve başvurunun kabul edilerek aday statüsünü kazanması halinde kalite yönetim temsilcisi tarafından başvurulan sınav tarihi için hazırlanacak Lİ.003 Sınava Katılacak Aday Listesi’ne eklenir.

5.3.2. MD Belgelendirme teorik ve uygulama sınavlarını personel belgelendirme konusunda işbirliği yaptığı/protokol yaptığı kuruluşlardaki sürekli sınav yerinde veya gezici sınav yerinde gerçekleştirir. Gezici sınav yerinde sınavın yapılabilmesi için sınavdan en az bir hafta önce gezici sınav yapılacak yer ile SÖ.012 Gezici Sınav Yeri Kullanım Sözleşmesi’nin imzalanması zorunludur. İlgili sözleşmenin imzalanması neticesinde FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formunun firmanın personeli veya MD Belgelendirme personeli tarafından kullanılması ile gezici sınav yerinin sınav yapmaya uygun olup olmadığına karar verilir. Gezici sınav yerinin uygun olması durumunda sınav gerçekleştirilir. Sınav yerinin uygun olmaması durumunda ise ilgili kurumdan sınav yerinin uygun hale getirilmesi istenir. Aksi halde sınav yapılmaz. Gezici sınav yerlerinde FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu’nun sınavdan en az 7 gün önce, sürekli sınav yerlerinde ise 3 gün önce kontrol edilmesi gerekir.

5.3.3. Sınav yeri ayrıca belgelendirme kuruluşunun web adresinden belirtilir. Gezici sınav yerlerinde sınav başlama saatinden minimum 7 gün önce, sürekli sınav yerlerinde ise 3 gün önce FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu kullanılarak, değerlendiriciler, tarafından sınav yerinin yeterliliği kontrol edilir, eksik bulunan hususlar kalite yönetim temsilcisine veya belgelendirme müdürüne iletilir.

5.3.4. Sürekli ve gezici sınav yerlerinde sınav başlama saatinden minimum 24 saat önce, FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu ikinci kez kullanılarak, değerlendiriciler, tarafından sınav yerinin yeterliliği kontrol edilir, eksik bulunan hususlar sınav merkezi yetkilisine bildirilir, eksikliklerin giderilmesi istenir. Bulunan eksikliklerin sınav anına kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, MD Belgelendirme sınav yerini değiştirebilir. Sınav günü, ilgili sınavın, sınav yapıcısı tarafından eksikliklerin giderilip/giderilmediği aynı form ile kontrol edilir. Eksiklik olmadığı tespit edilirse sınav yapılır, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti durumunda MD Belgelendirme sınavı ileri bir tarihe ertelenmek üzere iptal eder.

5.3.5. Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmakta olan adaylar kendi çalışma ortamında performansa dayalı sınava girme hakkına sahiptir. Bununla birlikte performans sınavının gerçekleştirilebilmesi için işverenin MD Belgelendirme’nin belirttiği sınav şartlarını kabul etmesi, sınavda gerekli olan malzeme ve ekipmanı sağlayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. SÖ.012 Gezici Sınav Yeri Kullanım Sözleşmesi’ni imzalaması ve FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu’nda belirtilen demirbaş ve ekipmanı hazır hale getirmesi istenir. Bu bilgilere ek olarak madde 5.3.2.’deki süreç izlenilir.

5.3.6. Sınava katılacak adayların listesi kesinleştikten sonra Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından soru tespiti yapılır. Hazır Test Soru Bankası Programı veya Test gen programı üzerinde bilgisayarda tanımlı olan öğrenme çıktıları ve sınav bilgilerine göre, soru bankasından otomatik rastgele soru seçimi yapılır.

5.3.7. Personel belgelendirme sınavlarının yapısına göre soru türleri kendi içinde gruplandırılmıştır. Gruplandırmanın yapıldığı personel belgelendirme kapsamları için hangi soru türü için hangi konu başlığından ne kadar soru sorulacağı ilgili ulusal yeterliliklerde yer alan başarım ölçütleri ve bilgi ifadelerine göre belirlenmiştir.

5.3.8. Sınav için gerekli olan ve ilgili belgelendirme programlarında tanımlanan sınav materyalleri (Soru Kitapçıkları, Performans Sınavı Değerlendirme Formu vb.) MD Belgelendirme tarafından hazırlanır. Söz konusu sınav materyalleri aday sayısı kadar çoğaltılmadan önce karar vericiler tarafından gözden geçirilir. Karar vericiler FR.044 Sınav Kitapçıkları ve Sınav Soruları Kontrol Formu’nu kullanarak bu işlemi gerçekleştir. Soru kitapçıkları ve sorularda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği takdirde sınav evrakları güvenlik kuralları içinde daha önce SÖ.002 Sınav Evrakları Basımı Gizlilik, Tarafsızlık ve Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ilgili matbaaya basım için ulaştırılır. Sınav evrakları matbaadan alındıktan sonra sınav zarflarına konulduklarında her bir sınav zarfını karar vericiler FR. 045 Sınav Evrakı Kontrol Formu’nu kullanarak adaylara evrakların eksiksiz ulaşılmasını sağlar. Karar vericilerin zorunlu olarak iç doğrulayıcı olarak görev alması durumunda söz konusu faaliyetleri kalite yönetim temsilcisi yerine getirir.

5.3.9. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları mühürlenir. Zarfın ağzı kapatılmadan önce son kez karar vericiler tarafından FR. 045 Sınav Evrakı Kontrol Formu kullanılarak kontrol edilir. Mühürlerin üstüne kalite yönetim temsilcisi, Belgelendirme müdürü veya karar vericiler tarafından paraf atılır. Söz konusu sınav evrakları sınav günü MD Belgelendirme personeli tarafından bizzat sınav mahalline ulaştırılır ve Değerlendiriciler/Sınav Yapıcılara tutanak ile teslim edilir. Karar vericilerin zorunlu olarak iç doğrulayıcı olarak görev alması durumunda söz konusu faaliyetleri kalite yönetim temsilcisi yerine getirir.

5.3.10. MD Belgelendirme sınav ve belgelendirme süreçlerinde sınav materyallerinin taşınması ve saklanmasına son derece önem vermektedir. Bu amaçla ağzı mühürlene zarflar kargo poşetlerine konulur. Sınav zarfının içerine sınav bittikten sonra sınav değerlendiricisinin görüntü kapatmadan önce sınav evraklarını güvenli bir şekilde MD Belgelendirme’ye ulaştırılması için yeni bir kargo poşeti konulur.

5.3.11. MD belgelendirme sınav bittikten sonra sınav materyallerine ulaşmayı sınırlı tutmak için sınav sonrası birim altında bir oda oluşturmuştur. Bu odaya görevliden başkasını girilmesi yasaklanmıştır. Sınav sonrası işlemleri biten dosyalar ağzı mühürlenerek arşive kaldırılır.

5.3.12. MD Belgelendirme tarafından verilen bütün materyal, sınav tamamlandıktan sonra sınav görevlileri tarafından MD Belgelendirme personeline imza karşılığında sınavdan 2 saat önce sınav yapıcısına /değerlendiricisine FR.036 Sınav Evrakı Teslim Alma ve Teslim Etme Formu ile teslim edilir. Söz konusu dokümanlar kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

5.3.13. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları mühürlenir. Mühürlerin üstüne kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü tarafından paraf atılır.

5.3.14. Sınav zarfının içinde sınav yoklama formu, sınav soru kitapçıkları, sınav uygulama talimatı, sınav değerlendirme formu, Sınav senaryosu/iş emri, sınav memnuniyet anket formu ve bunlara ek olarak eğer teorik sınav sınav yapıcı tarafından okunacaksa teorik sınav cevap kağıdı bulunur.

5.4. Sınavın Gerçekleştirilmesi

5.4.1. Adaylar, MYK’nın hazırladığı programa uygun olarak Teorik/Yazılı Sınav/Uygulama sınavlara tabi tutulur. Her iki sınav türü de kamera ile kayıt altına alınır. Sınavların nasıl kameraya alınacağına ilişkin usul ve esaslar MYK’nın yayınladığı DŞ.006 Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi’nde belirtilmiştir. Tüm kamera kayıtlarında ilgili rehber geçerlidir. Sınav yapıcılar/değerlendiriciler sınav sonunda FR.015 Görüntülü Kayıt Alınmasına İlişkin Kontrol Formunda bulunan bilgileri okur ve formu imzalar, diğer sınav evraklarla birlikte belgelendirme kuruluşuna teslim ederler.

5.4.2. Sınavlar, Teorik/Yazılı Sınav/Uygulama sınavlar olmak üzere 2 aşamada uygulanır. İnşaat sektöründe Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisi sınavlarında teorik ve uygulama sınavına ek olarak mülakat sınavı yapılır. İnşaat işçisi sınavında teorik sınav yerine sözlü sınav yapılır.

5.4.3. MD Belgelendirme tarafından teorik ve performans sınavlarının uygulanmasında;
• MYK mevzuatı çerçevesinde yürütmeyi,
• Tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yapmayı
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak gerçekleştirilmeyi,
• MYK görünürlük kurallarının uygulandığı sınav alanlarında gerçekleştirilmesini ilke olarak benimsemiştir.

5.4.4. MD Belgelendirme tarafından teorik ve performans sınavlarının uygulanmasında ilgili ulusal yeterlilik ve MYK tarafından yayınlanan DŞ.007 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi’ndeki usul ve esaslar (genel şartlar, teorik sınavına ve performans sınavına ilişkin şartlar), TL.002 Sınav Uygulama Talimatı, Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterliliklerdeki şartlar geçerlidir.

5.4.5. Sınav değerlendiricisi, sınavdan en az 2 saat önce sınav alanında FR.011 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu’nu kullanır. Sınav alanı, sınav yapılması için uygun ise değerlendirici ve gözetmen sınav yapılacak alanı şerit ile çevirir. Sınav alanı DŞ.006 Teorik ve Performans Sınavları İçin Kamera Kayıt Rehberi ve DŞ.007 Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi’ne uygun halde hazırlanır (Adayların görebileceği şekilde saat yerleştirilmesi , tanıtıcı pankart/bayrak vb. materyalleri asılması kameranın hazır hale getirilmesi vb.)

5.4.6. Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilmezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez. Mücbir bir sebepten dolayı sınava geç kalmış adaylar ile ilgili MYK yardım masasına gerekli talepler iletilir. İlgili talebin olumlu sonuçlanması durumunda ilgili adaylar sınav hakkını kaybetmiş olmazlar.

5.4.7. Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni olarak Değerlendirici(ler) tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. FR.013 Sınav Yoklama Formu Değerlendirci(ler) tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır.

5.4.8. Adaylar sınav sırasında yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve Değerlendirici(ler)teslim etmek zorundadır.

5.4.9. Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, FR.016 Ölçme ve Değerlendirmede Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir.

5.4.10. Sınav başlangıcında değerlendirici veya gözetmen tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılır. Değerlendirici veya gözetmen;
• Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi verir.
• MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söyler.
• Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/ /bölümü açıklar.
• Kendilerini tanıtırlar.
• Katılan aday sayısı hakkında bilgi verirler.
• Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirler. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)

5.4.11. Teorik/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavı ilgili ulusal yeterliliklerde belirtildiği şekilde, TL.002 Sınav Uygulama Talimatında uygun şekilde gerçekleştirilir. Sınavlar tüm adaylara aynı şart, süre ve seviyede uygulanır. Teorik/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavında tüm adaylar aynı sorulardan sınava tabi tutulurlar.

5.4.12. MD Belgelendirme performans sınavına birden fazla adayın aynı anda sınava alındığı mesleklerde bireysel ölçümü güvence altına alacak bir yöntem geliştirmiştir. Özellikle inşaat alında Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi ve Alçı Levha Uygulayıcısı mesleklerinin uygulama sınavlarında Ahşap Kalıpçı için 4 kişilik, Betonarme Demircisi için 2, 3 kişilik ve 4 kişilik ve Alçı Levha Uygulayıcısı için 2 kişilik sınav senaryoları MD Belgelendirme karar vericisi tarafından hazırlanmıştır. Her bir sınav senaryosunda adayların bireysel beceri ve yetkinliklerinin ortaya çıkarılması veya net olarak görülebilmesi için her adayın bağımsız çalışması istenir. Örneğin Ahşap Kalıpçı sınavında dört ayaklı bir tabyanın yapılması, her bir adayın tabyanın bir ayağını bağımsız olarak yapması istenir. Bunun gibi 12 basamaklı bir merdiven yapılması istenir, her bir adayın bağımsız olarak 3 merdiven basamağı yapması istenir. Benzer şekilde betonarme demircisi için hazırlanan performans sınav sorusu 4 aday için olup ve 4 kolundan oluşmakta, her bir adayın bir kolon yapması istenir. Bu yöntem Alçı Levha Uygulayıcısı mesleklerinin performans sınavlarında da uygulanır.

5.4.13. MD Belgelendirme performans sınavına birden fazla adayın aynı anda sınava alındığı mesleklerde bireysel ölçümü güvence altına alacak bir yöntem geliştirmiştir. Adaylara sınavdan önce üzerinde farklı numaralar olan yelekler/iş elbisesi giymeleri istenir. Adayların giydiği ve üzerinde/sırt numarasına göre sınav değerlendiricisi FR. 017 Performans Sınavı Değerlendirme Kontrol Listesi Formunu kullanarak adayları değerlendirir. Madde 5.5.13’te bahsedilen meslekler için söz konusu performans değerlendirme formu birden fazla adayın aynı anda sınava gireceği ve değerlendiricinin her bir adayın performansını/bireysel ölçümünü bağımsız yapacağı şekilde tasarlanmıştır.

5.4.14. MD Belgelendirme tarafından dokümante edilen kalite yönetim sisteminin dokümanları (prosedür, talimat, form, klavuz vb.) ile ilgili ulusal yeterlilik ve MYK mevzuatı (yönetmelik, rehber vb.) arasında farklı hükümler bulunması halinde, ilgili ulusal yeterlilik ve MYK mevzuatı hükümleri geçerlidir.

5.4.15. Teorik sınavlar, daha önceden hazırlanmış ve ilgili program komitesince onaylanmış MD Belgelendirmeye ait soru bankasından ilgili ulusal yeterliliklerde ve program şartnamelerinde belirtildiği oranda çoktan seçmeli 4 veya 5 seçenekli /boşluk doldurma/doğru yanlış sorular adaya sorularak gerçekleştirilir.

5.4.16. Teorik sınavlarda her soru eşit puanda ve 100 tam puan üzerinde değerlendirme yapılmaktadır. Teorik sınavlarda adaylar kendilerine verilen kitapçıkta her bir sorunun altında yer alan a, b, c, d, e cevap seçeneklerden kendilerince doğru kabul ettikleri seçeneği daire içine alırlar veya karalarlar. Değerlendirme yapılırken söz konusu işaretlenmiş seçenekler dikkate alınır. Aynı soruda birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda o soru geçersiz kabul edilir.

5.4.17. Performansa dayalı sınavlarda, her aday için bir sınav senaryosu/iş emri hazırlanır. Bu sınav senaryosu/iş emri, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm performansa dayalı sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır.

5.4.18. Uygulama/performans sınav senaryosu FR.017 Performans Sınavı Değerlendirme Kontrol Listesi Formu ile değerlendirilir. Söz konusu formda sınav değerlendiricisinin her bir “Beceri ve Yetkinlik Kriteri” için adaya vereceği puan önceden belirlenmiş ve ilgili program komitesince onaylanmıştır. Sınav değerlendiricileri söz konusu kontrol listesinde bulunan “Beceri ve Yetkinlik Kriteri”nin karşısında bulunan mevcut puandan daha düşük bir puan adaya verdiğinde gerekçesini de ilgili bölüme yazar.

5.4.19. Performansa dayalı sınav esnasında TL.003 İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatına aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde sınav durdurulur ve aday performansa dayalı sınavın ilgili yeterlilik biriminden başarısız sayılır.

5.4.20. Mülakat sınavları, sınav yapıcının adaylara ilgili yeterlilikteki değerlendirme aracı T2 olan bilgi ifadelerini karşılayan soru ya da soruları yöneltmesi ile yapılır. Verilen cevaplar, FR.020 Mülakat Sınav Değerlendirme Formu’nda değerlendirilir. Mülakat sınavı, sınav yapıcı ile bire bir gerçekleştirilir.

5.4.21. Uygulama sınavlarında sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dakika içerisinde giderilememesi durumunda, Değerlendirici(ler) tarafından sınav başka bir güne ertelenebilir.

5.4.22. Sınavlarda ölçme ve değerlendirme MD Belgelendirme tarafından oluşturulan PR.008 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü’ne göre yapılır.

5.5. Belgelendirme Kararının Alınması

5.5.1. Adayların sınav evrakları ilgili sınav değerlendiricileri tarafından imza karşılığında MD Belgelendirme personeline teslim edilir. Sınav zarfını teslim alan personel söz konusu zarfı ilgili alandaki karar vericiye iletir. İhtiyaç duyulması durumunda teorik sınavları MD Belgelendirme sınavı gerçekleştiren sınav değerlendiricisinin okumasını talep edebilir. Böyle bir durumda sınav değerlendiricisi Lİ.031Aday Sonuç Listesini- MYK Aday Bildirim karar vericiye sunar.

5.5.2. Karar verici teorik, mülakat ve performans sınavların kararını almadan önce FR.053 Teorik Sınavda Görüntülü Kayıt Alınmasına Dair Kontrol Formu, FR.054 Performans Sınavda Görüntülü Kayıt Alınmasına Dair Kontrol Formu ve FR.055 Mülakat Sınavda Görüntülü Kayıt Alınmasına Dair Kontrol Formu’nu kullanarak sınavın MYK rehberlerine göre genel anlamda yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

5.5.3. MYK rehberlerine ve MD Belgelendirme kalite yönetim prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmeyen sınavlar sınav karar vericisi tarafından iptal edilir. Sınavların sınav değerlendiricisi veya MD Belgelendirme’den kaynaklı olarak iptal edilmesi durumunda adaylara ayrıcalık tanınmadan ücretsiz yeni bir sınav hakkı tanınır. Ancak sınavı iptal edilen adayların kendi kusurlarından dolayı sınavları iptal edilmişse MD Belgelendirme ücretsiz sınav hakkı tanımaz.

5.5.4. MD Belgelendirme belgelendirme karar yetkisini hiç bir şekilde dışarıya taşere etmez. Bu amaçla kendi içinde tam zamanlı çalışan bir personeli belgelendirme kararı için yetkilendirmiştir.

5.5.5. Sınava ilişkin kayıtlar, sınav değerlendiricileri tarafından MD Belgelendirme’ ye veya personeline imza karşılığında iletilir. Sınav değerlendiricilerin hazırladığı rapor son karar olmayıp, belgelendirme karar vericisi için görüş niteliğindedir.

5.5.6. Karar vericiler belgelendirme kararı alabilmeleri için FR.018 Belgelendirme Karar Alma Formunda bulunan bilgileri kontrol etmek ve her bir kontrol listesinin karşısına onay vermek zorundadırlar. Kontrol listesinde herhangi bir bilginin eksik olması durumunda belgelendirme kararı verilemez.

5.5.7. Karar vericiler adayın belgelendirme kararını verebilmeleri için madde 5.6.3’teki bilgilere ek olarak sınavın zaman yönetimine ve sınavın MD Uluslararası Belgelendirme’nin PR. 009 Sınav Yapma Prosedürü’ne göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek zorundadırlar.

5.5.8. Karar vericiler FR.018 Belgelendirme Karar Alma Formu’nu kullanarak adayın mevcut sınavlarda aldığı puanların ilgili ulusal yeterlilik ve sınav şartnamesine göre yeterli olduğunu ve ilgili formda belirtilen diğer bilgilerin de mevcut bulunduğunu saptaması durumunda formu imzalar. Belgelendirme kararı aldığı kişileri Lİ.030 Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi’ne ekler ve listeyi Kalite Yönetim Temsilcisine gönderir.

5.5.9. Kalite Yönetim Temsilcisi bu formlara göre belgelendirilecek kişi listesini hazırlar ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen belgeler Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Bu belgelerin bir fotokopisi alınır ve MD Belgelendirme’de bulunan ilgili kişinin dosyasına eklenir. Belgeler MD Belgelendirme’nin merkez ofisinde veya müşteri işyerinde FR.019 Belge Teslim Formu ile adayın imzası alınarak teslim edilir. Öte yandan belge posta, kargo vb. şekilde kişiye gönderildiğinde kişiden ilgili formu imzalayıp 10 (on) iş günü içinde MD Belgelendirme’ye ulaştırması istenir.

5.5.10. Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya MD Belgelendirme’de Belgelendirme Müdürü yetkilidir.

5.5.11. Belgenin / logonun / markanın verilmesi ve kullanımı, PR.011 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedüründe detaylandırılmıştır.

5.6. Belgenin Kullanılması, Gözetimi ve Yeniden Belgelendirme

5.6.1. Belgelerin, kullanımına ilişkin kurallar SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilmiştir. Bu sözleşme MD Belgelendirme ve kişi arasında karşılıklı olarak imzalanır. Kişi, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder. Kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini ancak sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilir.

5.6.2. Gözetim faaliyeti belgelendirilen kişilerin ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının saptanması ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolünün sağlanması için yapılan faaliyetlerdir. Bir başka deyişle gözetim belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programının şartlarına uyulup uyulmadığının belirli zaman aralıkları ile izlenmesidir. Belgelerin geçerlilik süreleri ilgili ulusal yeterliliklerde, FR.021 Belgelendirme Şartnamesi Formu’nda/Sınav Şartnamelerinde (PB.ŞT.1-27) detaylı bilgi bulunmaktadır.

5.6.3. Belge verilen kişilerin hangi tarihlerde gözetileceği kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürünün sorumluluğundadır. Gözetim zamanları ve sıklığı ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir. Gözetim zamanına 6 hafta, 4 hafta ve 2 hafta kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile ilgili kişiler tarafından bilgilendirilir.

5.6.4. Belge verilen adayın/kişinin işvereni tarafından doldurulan FR.022 Gözetim Performans Değerlendirme Formu ile gözetim gerçekleştirilir. FR.022 Gözetim Performans Değerlendirme Formunun doldurulması amacıyla adayların en az bir işvereniyle görüşülerek alınacak bilgiler birlikte değerlendirilir. Gözetim öncesi belge sahibi ile iletişime geçilerek çalıştığı ve çalışmakta olduğu işyerleri hakkında bilgi istenir. İlgili form MD Belgelendirme’ne ulaştığında kalite yönetim temsilcisi veya belgelendirme müdürü tarafından ilgili alanlar doldurulur. Söz konusu formdaki bilgiler ışığında belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiği tespit edilirse belge geçerliliğini korur.

5.6.5. Belge sahibi FR.021 Belgelendirme Şartnamesi Formu’nda/Sınav Şartnamelerinde (PB.ŞT.1-27) gereği mesleği ile ilgili olarak bir kuruluşta veya bağımsız olarak çalıştığını gösteren bir kanıt sunmalıdır. Bu konuda sigorta kayıt belgesi, işveren tarafından verilecek çalışma belgesi veya ticaret odası sicil kaydı gibi belgeler kanıt olarak kabul edilir. SÖ.001 Belge Kullanım Sözleşmesi gereği belge sahibi kişi/kişiler istenen kanıtları/bilgileri MD Belgelendirme’ne tarif edilen yönteme uygun olarak ve zamanında sunmakla yükümlüdür. Aksi durumda belge askıya alınır, askı süresi maksimum 3 aydır. Askı süresi dolan ve belgenin askıya alınmasına neden olan durumun ortadan kalkmaması durumunda belge iptal edilir. Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumları www.mdbelgelendirme.com.tr adresinde yayınlanır.

PR.008 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü
FR.021 Belgelendirme Şartnamesi Formu’nda/Sınav Şartnamelerinde (PB.ŞT.1-27)

5.6.6. Belge gözetimin takibi belgelendirme müdürü, kalite yönetim temsilcisi, karar vericilerin sorumluluğundadır.

5.6.7. Belgelerin geçerlilik süresinin sona ermesi sonucunda, Belge Sahibinin yeniden belgelendirme talebinin olması halinde, ilgili Ulusal Yeterliliklerin gereklerine uygun olarak yeniden belgelendirme yapılabilir. Yeniden belgelendirme yapılması zamanına 6 hafta, 4 hafta ve 2 hafta kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile ilgili kişiler tarafından bilgilendirilir.

5.6.8. Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ilgili Ulusal Yeterliliklerde (PR.009 Sınav Yapma Prosedüründe tabloda özetlenmiştir) belirtilen sürede fiilen çalıştığını belgeleyen kişilerin belge süreleri 5 (beş) yıl uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler uygulama sınavına alınır. Uygulama sınavında başarılı olan kişilerin belge süreleri 5 (beş) yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen ve uygulama sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları www.mdbelgelendirme.com.tr adresinde yayınlanır.

5.6.9. Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları, Sınav Şartnamelerinde (PB.ŞT.1-27) belirtilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 27. maddesi kapsamında, geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. MD Belgelendirme belge gözetim ve yenileme tarihinde yetkisinin askıya alınması ya da iptal etmesi durumunda belge gözetim ve yenileme faaliyetlerinde bulunamaz.

5.7. Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

5.7.1. Belgeyi askıya alma karar vericinin sorumluluğundadır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. MD Belgelendirme gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Kalite Yönetim Temsilcisi veya Belgelendirme Müdürünün kararıyla bir defa en çok 2 (iki) ay uzatabilir. Belgesi askıya alınan kişilerin isimleri karar verici veya belgelendirme müdürü tarafından Lİ.004 Belge Askı Listesine eklenir.

5.7.2. Aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin varlığı halinde belge, karar verici tarafından askıya alınır:
• Belgelendirilmiş kişi hakkında şikâyetlerin gelmesi ve bu şikâyetlerin incelenmesi neticesinde belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi
• Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kurallarına veya belgelendirme sözleşmesinde yer alan şartlara uymaması,
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarını yerine getirmemesi
• Belgelendirilmiş kişinin belgenin iptalini gerektirmeyecek şekilde sözleşme metnindeki yükümlülükleri ihlal etmesi,
• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
• Belgenin belgelendirilmiş kişi tarafından askıya alınması isteği
• Belgelendirilmiş kişinin gözetim, gerektiğinde ek denetimler veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.
• Belgelendirilmiş kişinin gerektiğinde şikâyet denetimlerinin yapılmasına izin vermemesi/ denetim yapılmasına izin vermemesi
• Belgelendirilen kişinin belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda istenen belgelerin belge kullanım sözleşmesi gereği MD Belgelendirme’ne zamanında sunmaması,
• Belgelendirilmiş kişinin belgeyi, PR.011 Belge, Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü’nde yer alan koşullara aykırı şekilde kullanımı

5.7.3. Belgesi askıya alınan kişiler e-mail adresi üzerinden veya telefonla bilgilendirilir. Belgenin askıya alınmasından itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde, MD Belgelendirme’ye askıya alınma nedenlerinin ortadan kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici kanıtların belgeli kişiler tarafından sunulmaması durumunda belge iptal edilir. Gerekli bilgileri sunan kişi/kişilerin belgeleri askı listesinden çıkarılır. Belgesi iptal edilen kişilerin isimleri karar verici veya belgelendirme müdürü/kalite yönetim temsilcisi tarafından Lİ.005 Belge İptal Listesine eklenir.

5.7.4. Belgelerin iptal edilmesinden karar vericiler sorumludur. Belgesi iptal edilen kişilerin isimleri Lİ.005 Belge İptal Listesine eklenir. Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1 (bir) ay içinde MD Belgelendirme’ne şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadır.

5.7.5. Aşağıda verilen olayların meydana gelmesi durumunda belge karar verici tarafından iptal edilmektedir:
• Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
• Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
• Belge ücretlerinin ödenmemesi
• Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
• Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması,
• Belgelendirilmiş kişi isteği.
• Belgenin uygunsuz kullanımın tespiti,

5.7.6. Belgesi askıya alınmış veya iptal edilmiş kişi/kişiler ilgili söz konusu itiraz ve şikayetlerini İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne yaparlar. İtiraz ve Şikayet Komitesi söz konusu itiraz ve şikayetleri karara bağlar. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komitenin kararını, Kalite Yönetim Temsilcisi veya Belgelendirme Müdürü uygular. İlgili doküman GT.005 İtiraz ve Şikayet Komitesinin Görevler Tanımları

5.8. Belgenin Kapsamının Daraltılması ve Genişletilmesi

5.8.1. Belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösteren belgelendirilmiş kişi/kişilerin belgelerini MD Belgelendirme belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltarak, yeniden düzenler. Öteyandan, daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında ise herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, sadece yeni belge düzenlenir.

5.8.2. Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

5.8.3. MD Belgelendirme belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin kararlarından tek başına sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde bir başka kuruma devredilemez.

5.9. Yeterliliklerin Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi

DŞ.005 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Ölçme ve Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. maddesi fıkraları gereğince MD Belgelendirme tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesi FR.046 Birim Başarı Belgesi Formu’nda olduğu gibi düzenlenir. Birim başarı belgesi MD Belgelendirme tarafından adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Son tarihli sınav MD Belgelendirme tarafından yapılmış ise belgelendirme kararı alınarak Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip adayların, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

5.10. Belgelendirme Programlarında Değişiklikler

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için mülakat, yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır. İlgili Doküman: PR.021 Belgelendirme Programı Gözden Geçirme Prosedürü

Belgelendirme Programlarında Değerlendirme kriterlerinde değişiklik olduğu zaman bu ek kriterler program kapsamında yapılacak değişiklikler ile beraber www.mdbelgelendirme.com.tr adresinden kamuya açık hale getirilir ve değişiklik yapılan alanda belgelendirilen kişiye sms/mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by