• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

1. TARAFLAR
1.1. MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti
Adres:
İncilipınar mah. Kıbrıs cad. Ender İş Merkezi No 3/9, Şehitkamil/Gaziantep

1.2. Adı ve Soyadı………………………………………………………………………………
(Bundan böyle BELGE SAHİBİ olarak anılacaktır)
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cep Tel.: …………………………………………………………
T.C. No: …………………………………………………………..

2. KAPSAM
İş bu sözleşme, MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere hazırlanmıştır.

3. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Belgelendirilmiş kişi MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle sorumludur.

3.2. Belgelendirilmiş kişi/kişiler sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunamaz. Aksi halde gerekli yasal işlemler yapılır.

3.3. Belgelendirilmiş kişi/kişiler sınav başvurularının kesin kabulü onaylandıktan sonra ödenen sınav ücretinin iade edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

3.4. Belgelendirmeye esas teşkil eden bilgilerin (başvurulan sınav bilgileri, kimlik bilgileri vb.) MYK’ya TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler ortaya çıktığında ilgili mercilere bildirileceğini peşinen kabul eder

3.5. Belgelendirilmiş kişi MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla yükümlüdür.

3.6. Belgelendirilmiş kişi/kişiler hiçbir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

3.7. Belgelendirilmiş kişiler bu belgelerini, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilirler. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

3.8. Belgelendirilmiş kişi/kişiler, MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde ellerindeki belgeyi kullanamazlar ve bu belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda kesinlikle bulunamazlar.

3.9. Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür.

3.10. Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi ile MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini peşinen kabul eder.

3.11. Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi ve geçerlilik süresinin dolması durumlarında belge geçersizdir. Bu durumlarda belge sahibi kişi belgeden kaynaklanan hakları kullanamaz. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne teslim edilmelidir.

3.12. Belgenin kaybedilmesi, belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma olması veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek tahribata uğraması durumlarında belgenin kullanımına son verilir. Bu durumlarda belgelendirilmiş kişi belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne başvurması gerekmektedir. Bu işlem için belgelendirilmiş kişi ücret tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı ödemeyi kabul eder.

3.13. Belgelendirilmiş kişi/kişiler, belgelendirme prosedüründe geçen (belge gözetim, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme, belge kapsamının değiştirilmesi, kapsamının daraltılması) tüm belgelendirme prosesleri ile ilgili duyuru ve uyarıları MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin web sitesinden (www.mdbelgelendirme.com.tr) ve kişisel hesaplarından takip etmek ve söz konusu proseslere ilişkin talep edilen bilgi ve belgeleri belirtilen süreler içinde belgelendirme kuruluşuna teslim etmekle yükümlüdürler.

3.14. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamındaki yeterliliğini göstermek amacıyla belgeyi çoğaltılabilir; ancak aslı yerine geçmez.

3.15. Belgelendirilmiş kişi, ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla belgesini dergi, kitap gibi yayınlarda veya internet ortamında kullanılabilir.

3.16. Belgelendirilmiş kişi belgesini, MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun şekilde kullanmalıdır

3.17. Belge, Merkezin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu sürece ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

4. MD ULUSLARARSI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

4.2. Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmelidir.

4.3. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama kişisel hesaplardan erişilebilecek şekilde bildirmekle yükümlüdür.

4.4. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında bilgilendirilir.

4.5. Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunmakla yükümlüdür.

4.6. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir.

4.7. Belge sahibinin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir.

4.8. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ilgili mevzuatına göre MYK’ya gerekli bildirimleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

4.9. MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. iş bu sözleşmede iki nüsha hazırlar ve birini belgelendirilmiş kişiye vermekle yükümlüdür.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları öncelikle kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Mahkemeleri yetkili olacaktır.

…./…../20

…../…/20 MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti
Adayın Adı ve Soyadı Şirket Müdürü veya Vekili

İmza İmza

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by