• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belgeyi askıya alma karar vericinin sorumluluğundadır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. MD Belgelendirme gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Kalite Yönetim Temsilcisi veya Belgelendirme Müdürünün kararıyla bir defa en çok 2 (iki) ay uzatabilir. Belgesi askıya alınan kişilerin isimleri karar verici veya belgelendirme müdürü tarafından Lİ.004 Belge Askı Listesine eklenir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin varlığı halinde belge, karar verici tarafından askıya alınır:

Belgelendirilmiş kişi hakkında şikâyetlerin gelmesi ve bu şikâyetlerin incelenmesi neticesinde belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi

Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kurallarına veya belgelendirme sözleşmesinde yer alan şartlara uymaması,

Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarını yerine getirmemesi

Belgelendirilmiş kişinin belgenin iptalini gerektirmeyecek şekilde sözleşme metnindeki yükümlülükleri ihlal etmesi,

Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,

Belgenin belgelendirilmiş kişi tarafından askıya alınması isteği

Belgelendirilmiş kişinin gözetim, gerektiğinde ek denetimler veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.

Belgelendirilmiş kişinin gerektiğinde şikâyet denetimlerinin yapılmasına izin vermemesi/ denetim yapılmasına izin vermemesi

Belgelendirilen kişinin belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda istenen belgelerin belge kullanım sözleşmesi gereği MD Belgelendirme’ne zamanında sunmaması,

Belgelendirilmiş kişinin belgeyi, 011 Belge, Marka Ve Logo Kullanım Prosedürü’nde yer alan koşullara aykırı şekilde kullanımı

Belgesi askıya alınan kişiler e-mail adresi üzerinden veya telefonla bilgilendirilir. Belgenin askıya alınmasından itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde, MD Belgelendirme’ye askıya alınma nedenlerinin ortadan kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici kanıtların belgeli kişiler tarafından sunulmaması durumunda belge iptal edilir. Gerekli bilgileri sunan kişi/kişilerin belgeleri askı listesinden çıkarılır. Belgesi iptal edilen kişilerin isimleri karar verici veya belgelendirme müdürü/kalite yönetim temsilcisi tarafından Lİ.005 Belge İptal Listesine eklenir.

Belgelerin iptal edilmesinden karar vericiler sorumludur. Belgesi iptal edilen kişilerin isimleri Lİ.005 Belge İptal Listesine eklenir. Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1 (bir) ay içinde MD Belgelendirme’ne şahsen veya posta yolu ile teslim etmek zorundadır.

Aşağıda verilen olayların meydana gelmesi durumunda belge karar verici tarafından iptal edilmektedir:

Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,

Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,

Belge ücretlerinin ödenmemesi

Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,

Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması,

Belgelendirilmiş kişi isteği.

Belgenin uygunsuz kullanımın tespiti,

Belgesi askıya alınmış veya iptal edilmiş kişi/kişiler ilgili söz konusu itiraz ve şikayetlerini İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne yaparlar. İtiraz ve Şikayet Komitesi söz konusu itiraz ve şikayetleri karara bağlar. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komitenin kararını, Kalite Yönetim Temsilcisi veya Belgelendirme Müdürü uygular. İlgili doküman GT.005 İtiraz ve Şikayet Komitesinin Görevler Tanımları 

Belgenin Kapsamının Daraltılması ve Genişletilmesi

Belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösteren belgelendirilmiş kişi/kişilerin belgelerini MD Belgelendirme belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltarak, yeniden düzenler. Öteyandan, daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında ise herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, sadece yeni belge düzenlenir.

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

MD Belgelendirme belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin kararlarından tek başına sorumludur. Bu kararlar hiçbir şekilde bir başka kuruma devredilemez.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için mülakat, yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır. İlgili Doküman: 021 Belgelendirme Programı Gözden Geçirme Prosedürü 

Yeterliliklerin Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi

DŞ.005 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Ölçme ve Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. maddesi fıkraları gereğince MD Belgelendirme tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir.  Birim başarı belgesi FR.046 Birim Başarı Belgesi Formu’nda olduğu gibi düzenlenir. Birim başarı belgesi MD Belgelendirme tarafından adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Son tarihli sınav MD Belgelendirme tarafından yapılmış ise belgelendirme kararı alınarak Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip adayların, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by